Dla kobietDla mężczyznŻycie chrześcijańskie

Miłość i szacunek – Dr Emerson Eggerichs

Oceń książkę
Ocena: 5.0/5. Od 1 głosowania.
Proszę czekać...

Miłość i szacunek - Dr Emerson EggerichsJedna z najbardziej popularnych na świecie książek o związkach damsko-męskich. Dlaczego czasami wzajemne oczekiwania związanych ze sobą osób rozmijają się, i mimo najlepszych chęci wzajemna relacja zamyka się w błędnym kole stale powtarzanych problemów, kłótni i rozczarowań? Dr Emerson Eggerichs przekonuje, że przyczyną jest odmienna konstrukcja psychiczna mężczyzn i kobiet i związane z tym odmienne priorytety i oczekiwania.

Mówiąc skrótowo, mężczyzna oczekuje, że w związku otrzyma przede wszystkim szacunek, kobieta natomiast – liczy przede wszystkim na miłość. Jest to klucz i punkt wyjścia do rozwiązywania trudności w związkach, ponieważ zapominanie o tej podstawowej zasadzie nakręca spiralę negatywnych reakcji – mężczyzna, który czuje się nieszanowany, nie ma ochoty na wyrażanie miłości wobec żony; kobieta, której mężczyzna nie okazuje miłości, nie ma ochoty na respektowanie jego praw i okazywanie mu szacunku. I tak bez końca.

Z błędnego kręgu wyjść można, uświadamiając sobie, że trzeba zmienić całe swoje nastawienie i poznając odmienność potrzeb drugiej osoby w związku.

Dane książki

Autor: Dr Emerson Eggerichs
Podtytuł: O tym, czego w związku potrzeba jemu, a czego – jej
Tłumaczenie: Ryszard Zajączkowski
EAN 9788360040515
ISBN: 978-83-60040-51-5
Format 140×200 mm
Stron 384
Data wydania 2008
Oprawa broszurowa
Masa 386 g

Spis treści

Podziękowanie
Wprowadzenie: Sama miłość to za mało

Część pierwsza
Błędny krąg
1. Prosty sekret lepszego małżeństwa
2. Odszyfrowanie kodu komunikacji
3. Dlaczego ona nie chce szanować; dlaczego on nie chce kochać
4. To, czego mężczyźni najbardziej się boją, może napędzać Błędny Krąg
5. Ona boi się bycia popychadłem, on jest zmęczony „niepojmowaniem”
6. Ona nie chce być hipokrytką; on narzeka na brak szacunku
7. Ona myśli, że nie może mu wybaczyć; on mówi: „Nikt nie pokochałby tej kobiety”

Część druga
Ożywiający krąg
8. C-O-U-P-L-E („Para małżeńska”): Jak przeliterować miłość do żony
9. CLOSENESS (bliskość) – ona chce, żebyś był blisko
10. OPENNESS (otwartość) – ona chce, żebyś się przed nią otworzył
11. UNDERSTANDING (zrozumienie) – nie próbuj jej „naprawiać”; po prostu słuchaj
12. PEACEMAKING (zgoda) – ona chce, żebyś powiedział „przepraszam”
13. LOYALTY (wierność) – ona musi wiedzieć, że jesteś oddany
14. ESTEEM (poważanie) – ona chce, żebyś ją szanował i chronił
15. C-H-A-I-R-S: Jak przeliterować szacunek dla twojego męża?
16. CONQUEST (zdobywanie) – zrozum jego pragnienie pracy i osiągnieć
17. HIERARCHY (hierarchia) – doceń jego pragnienie chronienia i utrzymywania rodziny
18. AUTHORITY (przywództwo) – doceń jego pragnienie służenia i przewodzenia
19. INSIGHT (wnikliwość) – doceń jego pragnienie analizowania i doradzania
20. RELATIONSHIP (związek) – doceń jego chęć przyjaźni na zasadzie partnerstwa
21. SEXUALITY (seksualność) – doceń jego pragnienie seksualnej bliskości
22. Krąg Ożywiający zadziała, jeśli ty zadziałasz

Część trzecia
Krąg Wynagrodzenia
23. Prawdziwy powód miłości i szacunku
24. Uwierz, że prawda może cię wyzwolić

Podsumowanie Różowy i niebieski dają boską purpurę
Dodatek A Leksykon miłości i szacunku: Przypomnienie, co powiedzieć, zrobić i myśleć, by praktykować miłość i szacunek w twoim małżeństwie
Dodatek B Osobisty test miłości i szacunku dla mężów i żon
Dodatek C Jak poprosić partnera, aby spełnił twoje potrzeby
Dodatek D Co z wyjątkami od wzorca Miłości i Szacunku?
Dodatek E Gdy twój mąż jest pracoholikiem
Przypisy
Przypisy od tłumacza

Fragm. z Wprowadzenia
Sama miłość to za mało

Być może pa­mię­tasz pio­sen­kę Be­atle­sów All You Need Is Love [Wszyst­ko, cze­go po­trze­bu­jesz, to mi­łość]. Zu­peł­nie nie zga­dzam się z tym stwier­dze­niem. Obec­nie pięć na dzie­sięć mał­żeństw koń­czy się roz­wo­dem, po­nie­waż mi­łość to za mało. Oczy­wi­ście, mi­łość jest bar­dzo waż­na, zwłasz­cza dla żony, ale po­mi­ja­my po­trze­bę sza­cun­ku dla męża. Książ­ka ta trak­tu­je o tym, jak żona może wy­peł­nić swo­ją po­trze­bę by­cia ko­cha­ną, da­jąc swo­je­mu mę­żo­wi to, cze­go on po­trze­bu­je – sza­cu­nek. Oto hi­sto­ria pew­nej pary, któ­ra w samą porę od­kry­ła prze­sła­nie Mi­ło­ści i Sza­cun­ku:

Mój mąż i ja bra­li­śmy udział w kon­fe­ren­cji i „Mi­łość i sza­cu­nek w mał­żeń­stwie”. Kil­ka dni wcze­śniej znów prze­ży­li­śmy kry­zys i zde­cy­do­wa­li­śmy, że mamy dość i chce­my za­koń­czyć na­sze mał­żeń­stwo. Obo­je by­li­śmy zra­nie­ni, smut­ni, źli i przy­gnę­bie­ni. Na­wia­sem mó­wiąc, obo­je je­ste­śmy wie­rzą­cy, a ja pra­cu­ję przy ob­słu­dze pew­ne­go ko­ścio­ła.

Wcze­śniej spo­ty­ka­li­śmy się z do­rad­cą mał­żeń­skim, ale szcze­rze mogę po­wie­dzieć, że to Wa­sza kon­fe­ren­cja ura­to­wa­ła na­sze mał­żeń­stwo, a po­nad­to dała nam wię­cej in­for­ma­cji i na­uczy­ła nas stra­te­gii, o któ­rych nie wie­dzie­li­śmy po spo­tka­niach z do­rad­cą. Zde­cy­do­wa­li­śmy się pod­jąć ostat­nią pró­bę, ale mój mąż tak na­praw­dę nie wie­rzył w jej po­wo­dze­nie i nie­wie­le bra­ko­wa­ło, a nie wziął­by udzia­łu w kon­fe­ren­cji. Praw­dy, któ­re Bóg przed nami od­krył, są tak pro­ste, jak i do­nio­słe… To one roz­po­czę­ły pro­ces uzdra­wia­nia i zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ły na­sze mał­żeń­stwo. Gdy­by­śmy 30 lat temu wie­dzie­li to, co wie­my te­raz, mo­gli­by­śmy oszczę­dzić so­bie wie­lu bó­lów i roz­cza­ro­wań.

Po­zwól­cie mi tyl­ko po­wie­dzieć, że tam­tej so­bo­ty spę­dzi­li­śmy w swo­im to­wa­rzy­stwie naj­wspa­nial­sze po­po­łu­dnie i wie­czór od lat. Czu­li­śmy się, jak­by­śmy znów mie­li po 20 lat i byli za­ko­cha­ni. Emer­son, mogę Ci szcze­rze po­wie­dzieć, że nig­dy so­bie nie uświa­da­mia­łam, jak waż­ny był sza­cu­nek do mo­je­go męża.

Co owa ko­bie­ta i jej mąż usły­sze­li na kon­fe­ren­cji? Co zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ło ich mał­żeń­stwo? Co spo­wo­do­wa­ło, że dwo­je lu­dzi, w pią­tek go­to­wych na roz­wód, w so­bo­tę za­ko­chu­je się jak para ko­chan­ków? Ta książ­ka sta­no­wi za­pis tego, co usły­sza­ła tam­ta para. Ich świa­dec­two to tyl­ko je­den z ty­się­cy li­stów, no­tek i ust­nych opo­wie­ści, któ­re otrzy­ma­łem i któ­re po­ka­zu­ją, co może się stać, kie­dy mąż i żona zmie­nia­ją na­sta­wie­nie do swo­je­go mał­żeń­stwa.

Czy chcesz po­ko­ju? Czy chcesz być bli­sko swo­je­go mał­żon­ka? Czy chcesz zro­zu­mie­nia? Czy chcesz do­świad­czyć mał­żeń­stwa ta­kie­go, ja­kie ono po­win­no być? Wy­pró­buj Mi­łość i Sza­cu­nek!

Ta książ­ka jest dla każ­de­go: dla lu­dzi w kry­zy­sie mał­żeń­skim, dla mał­żon­ków pra­gną­cych roz­wo­du, dla mę­żów i żon, któ­rych obec­ne mał­żeń­stwo jest dru­gim z ko­lei, dla osób chcą­cych po­zo­stać w szczę­śli­wym mał­żeń­stwie, dla mał­żon­ków ży­ją­cych w związ­ku z oso­ba­mi nie­wie­rzą­cy­mi, dla roz­wod­ni­ków chcą­cych ule­czyć rany, dla sa­mot­nych żon, dla za­stra­szo­nych mę­żów, dla mał­żon­ków za­plą­ta­nych w ro­man­se, dla ofiar ro­man­sów, dla za­rę­czo­nych par, dla księ­ży i do­rad­ców po­szu­ku­ją­cych od­po­wied­nich ma­te­ria­łów.

Wiem, że obie­cu­ję wie­le, lecz nie od­wa­żył­bym się na to, gdy­bym nie wie­rzył, że to, o czym za­mie­rzam Wam opo­wie­dzieć, na­praw­dę dzia­ła.

Fragment z części 1
Błędny krok

Na­pi­sa­łem tę książ­kę z de­spe­ra­cji, któ­ra za­mie­ni­ła się w in­spi­ra­cję. Jako pa­stor udzie­la­łem po­rad wie­lu pa­rom, ale nie mo­głem roz­wią­zać ich pro­ble­mów. Od żon sły­sza­łem głów­nie: „On mnie nie ko­cha”. Żony są stwo­rzo­ne do tego, by być ko­cha­ne, chcą mi­ło­ści i jej ocze­ku­ją. Wie­lu mę­żom nie uda­je się jed­nak speł­nić tych ocze­ki­wań. Jed­nak kie­dy stu­dio­wa­łem Pi­smo i udzie­la­łem po­rad, w koń­cu do­strze­głem dru­gą stro­nę rów­na­nia. Mę­żo­wie nie wy­ra­ża­li tego gło­śno, ale my­śle­li: „Ona mnie nie sza­nu­je”. Mę­żo­wie po­trze­bu­ją sza­cun­ku i ocze­ku­ją sza­cun­ku. Wie­lu żo­nom nie uda­je się speł­nić tych ocze­ki­wań. W efek­cie pięć na dzie­sięć mał­żeństw koń­czy się roz­wo­dem (i to rów­nież mał­żeństw chrze­ści­jań­skich.

Kie­dy zma­ga­łem się z tym pro­ble­mem, w koń­cu do­strze­głem po­wią­za­nie: bez mi­ło­ści z jego stro­ny, ona re­agu­je bra­kiem sza­cun­ku; bez sza­cun­ku z jej stro­ny, on re­agu­je bra­kiem mi­ło­ści. I tak w kół­ko. Na­zy­wam to Błęd­nym Krę­giem – mał­żeń­skim sza­leń­stwem, któ­re wię­zi ty­sią­ce par. W na­stęp­nych sied­miu roz­dzia­łach opi­szę, jak do­sta­je­my się w try­by Błęd­ne­go Krę­gu – i jak mo­że­my się z nich wy­do­stać.

Oceń książkę
Ocena: 5.0/5. Od 1 głosowania.
Proszę czekać...

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button